Beroepsdocumenten

door | nov 20, 2019

Het CAT zet zich als je beroepsorganisatie in om de beste opties voor je te creëren en je de juiste informatie te leveren die je kunt gebruiken in je werk in de praktijk. Een beroepsorganisatie helpt je om je beroep zo goed mogelijk uit te oefenen. Bekijk eens de handig documenten en richtlijnen die je kunt downloaden en gebruiken. Dit zijn essentiële onderdelen van je werk als complementair behandelaar. Het CAT houdt een oog gericht op de toekomst en de laatste wettelijke ontwikkelingen en zal je steeds tijdig informeren.

CAT-cliëntendossier

CAT-basis cliëntendossier invulversie

Dit document is voor de eerste keer dat je een cliënt behandelt. Dit is een word document met invulvelden; als je de grijze velden invult en het document opslaat (bijvoorbeeld onder de achternaam van de cliënt) blijven de velden ingevuld. Je hoeft pas te printen en te ondertekenen wanneer er om inzage wordt gevraagd (bij voorkeur geen digitale cliëntendossiers delen). Zorg er voor dat je een digitaal cliëntendossier beveiligd (externe harde schijf met wachtwoord bijvoorbeeld).

Klik om te downloaden

CAT-basis cliëntendossier uitprintversie

Dit is hetzelfde document als hierboven maar dan een uitprint versie in PDF. Kies zelf hoe je het opslaat, je hoeft niet zowel een cliëntendossier digitaal als uitgeprint te bewaren.

Klik om te downloaden

CAT-cliëntendossier vervolgsessie invulversie

dit document is om vervolgsessies op te nemen in je cliëntendossier. Dit is een word document met invulvelden; als je de grijze velden invult en het document opslaat (bijvoorbeeld onder de achternaam van de cliënt) blijven de velden ingevuld. Je hoeft pas te printen en te ondertekenen wanneer er om inzage wordt gevraagd (bij voorkeur geen digitale cliëntendossiers delen). Zorg er voor dat je een digitaal cliëntendossier beveiligd (externe harde schijf met wachtwoord bijvoorbeeld).

Klik om te downloaden

CAT-cliëntendossier vervolgsessie uitprintversie

Dit is hetzelfde document als hierboven maar dan een uitprint versie in PDF. Kies zelf hoe je het opslaat, je hoeft niet zowel een cliëntendossier digitaal als uitgeprint te bewaren.

Klik om te downloaden

CAT-behandelovereenkomst

CAT-behandelovereenkomst

Een behandelovereenkomst is wettelijk niet verplicht maar het wordt wel aangeraden dat je dit doet. Mocht er ooit een geschil of klacht plaatsvinden, dan ben je erg blij als je een handtekening hebt van je cliënt onder dit document. Print altijd 2 versies uit, geef er een aan je cliënt bij de eerste sessie en houdt er een zelf (behoudt zelf altijd een ondertekende versie). Je kunt een behandelovereenkomst opslaan in je cliëntendossier. Scan de ondertekende versie dan ook in als je een digitaal cliëntendossier bijhoudt. Om de drempel wat te verlagen sturen sommige therapeuten deze behandelovereenkomst per e-mail op voordat de therapie aanvangt, je kunt het ook op je website tonen; dan is de cliënt niet verrast. Een ondertekende behandelovereenkomst is zekerheid voor jou, maar kan ook als professioneel en betrouwbaar worden gezien door de cliënt.

Klik om te downloaden

CAT-artsenbrief

CAT-artsenbrief invulversie
Ook een word document met invulvelden. Uitprinten en ondertekenen is niet verplicht maar indien je het digitaal en zonder handtekening verstuurd, stuur het dan direct.

Klik om te downloaden

CAT-artsenbrief uitprintversie
Hetzelfde document als hierboven maar dan een pdf formaat en zonder invulvelden, gewoon met hand invullen dus.

Klik om te downloaden

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier invulversie
indien je behandelingen geeft aan minderjarigen is het ondertekenen van dit of een gelijkwaardig toestemmingsformulier verplicht (voor cliënten onder de 16). In de Reglementen staan verdere details over het gebruik van dit formulier. Dit is een word document met grijze velden om in te vullen; het moet echter nog wel uitgeprint en ondertekend worden. Print het 2 maal uit en behoudt zelf de ondertekende versie en sla het op in je cliëntendossier. Scan de ondertekende versie dan ook in als je een digitaal cliëntendossier bijhoudt.

Klik om te downloaden

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier uitprintversie
Hetzelfde document als hierboven maar dan een pdf formaat en zonder invulvelden, gewoon met de hand invullen dus.

Klik om te downloaden

CAT-intervisie verslagformulier

CAT-intervisieverslagformulier
Gebruik dit bestand om een intervisie bewijs te uploaden. Het uploaden kan via het menu. Indien er geen intervisiegroepnummer bekend is, gebruik dan een X.

Klik om te downloaden

CAT-facturen

CAT-facturen
Vermeld op je factuur de volgende informatie. Gebruik de prestatiecodes die overeenkomen met de behandelingen die je gegeven hebt tijdens de sessie.
– De NAW-gegevens van de behandelaar en de praktijk;
– De AGB codes/zorgverlener van de therapeut;
– Het KVK-nummer van de praktijk (indien van toepassing);
– De NAW-gegevens van de verzekerde;
– De geboortedatum van de verzekerde;
– De datum van de behandeling;
– De omschrijving ‘psychosociale therapie’, of ‘natuurgeneeskundige therapie’ met de bijbehorende prestatiecode (zie hiervoor de lijst op de afgesloten omgeving van het CAT);
– Logo beroepsvereniging(en) en het logo van RBCZ met registratienummer.
– CAT-therapeutnummer, vermeld ook of je level 3 of level 5 CAT-therapeut bent
CAT-VIM
VIM (Veilig Incidenten Melden)
 
Inleiding 
Sinds 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet verplicht u als solistisch werkende zorgaanbieder o.a. om incidenten te registreren en uw handelingen bespreekbaar te maken met collega’s. De wet noemt dit Veilig Incident Melden (VIM). Het woord ‘melden’ betekent in dit geval ‘er een notitie van maken en bespreken in een incidentgroep’. In dit stuk geven wij een voorbeeld van hoe u dit kunt doen.
 
Therapeuten die werkzaam zijn in een groepspraktijk kunnen dit voorbeeld natuurlijk ook gebruiken.
 
Wat is een ‘Incident’ 
Iedere gebeurtenis die leidde of had kunnen leiden tot een schadelijk gevolg voor de cliënt door menselijk handelen of nalaten, organisatorisch handelen of nalaten en/of technisch handelen of nalaten.
 
Wat is ‘Een incidentgroep’  
Een vaste groep solistisch werkende collega’s die met elkaar incidenten bespreken die door de zorgverleners zelf worden ingebracht.
 
Wat is ‘Een solistisch werkende zorgaanbieder’
Een zorgverlener die als zelfstandige zonder personeel, solistisch werkt in zijn eigen praktijk.
 
Het doel van de incidentbespreking
Het doel van de incidentbespreking is:
1.te analyseren wat er (bijna) is misgegaan en op welke wijze kan worden voorkomen 
dat een vergelijkbaar incident zich nogmaals voordoet;
2.het bewaken en bevorderen van kwaliteit van uw eigen praktijk door het toepassen 
van veranderingen in de geboden zorg naar aanleiding van een incident;
3.samen met collega’s aan de hand van de gebeurtenis te bezien of er structurele 
oorzaken zijn aan te merken die bijsturing, dan wel verbetering behoeven.
 
Vertrouwen en veiligheid 
Om met collega’s de incidenten te kunnen bespreken, zijn vertrouwen en veiligheid de onontbeerlijke voorwaarden. Daarom kunt u uw eigen incidentgroep samen stellen. Dat kan een intervisiegroep zijn, een groep van samenwerkende collega’s in uw regio of een groep die is samengesteld door uw beroepsorganisatie.  Je kunt van het incident bespreken ook een vast onderdeel maken van de bijeenkomsten van je  intervisiegroep.
 
Alle deelnemers aan de incidentgroep verklaren geheimhouding te betrachten van wat in de incidentgroep wordt besproken.
Het bespreken van de incidenten mag nooit leiden tot het stellen van een schuldvraag. Het gaat uitsluitend om het zoeken naar hoe incidenten kunnen worden voorkomen en hoe de zorgverlening veiliger kan worden georganiseerd.
 
Het is het beleid van IGZ om geen incidentenregisters op te vragen bij de zorgverlener. Ook het OM heeft geen inzage in uw incidentenregister, tenzij de rechter dat (in uitzonderlijke situaties) beveelt.
 
Taken van de incidentgroep 
1.Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waarin het onderling bespreken 
van een (bijna)incident mogelijk is;
2.Het analyseren van het (bijna)incident en het geven van adviezen ter verbetering van 
de kwaliteit van de situatie.
 
Taken van de solistisch werkende zorgverlener 
1.Het registreren van het (bijna)incident voor de eigen praktijk;
2.Registratie van acties na constatering van het (bijna)incident;
3.Het opzetten van een inzichtelijke databank.
 
NIET tot het takenpakket van een incidentgroep behoort: 
1.Onderzoek naar verwijtbaarheid van een incident;
2.Onderzoek naar complicaties/calculated risks;
3.Registreren en beschikbaar stellen van gegevens in geval van juridische 
aansprakelijkheid dan wel tuchtrechtelijke procedures;
4.Gegevens ter beschikking stellen aan de inspecteur voor de Gezondheidszorg;
5.Afhandeling van klachten;

6.Afhandeling van schade.

Tips bij het bespreken van een incident

Bij de analyse van een incident gaat het om het vinden van bruikbare aanknopingspunten voor verbetering van de cliënt veiligheid. Concreet betekent dit dat de incidentgroep zich bij het benoemen van de oorzaak van het incident afvraagt of het aanpakken van die oorzaak echt leidt tot het verkleinen van de kans op herhaling van het incident.

De incidentgroep vraagt door totdat iedereen het gevoel heeft de belangrijke oorzaak of meerdere belangrijke oorzaken te pakken. Geschikte vragen daarbij zijn:

 • Wat was er precies niet in orde?
 • Wat ging daar precies mis?
 • Wat is de volgorde van de gebeurtenissen die tot het incident leidde
 • Waar lag het aan?
 • Was dit het enige waar aan het lag?
 • Is er nog een achterliggende oorzaak te vinden?
 • Waar start het risicoproces precies?
 • Zien we iets over het hoofd?
 • Wordt een bestaand protocol of behandelafspraak niet goed nagekomen?
 • Durven we de oorzaak wel te benoemen?
 • Zou het kunnen liggen aan: ……..

U kunt vervolgens keuzes maken of prioriteiten stellen bij het voorkómen van incidenten. Bespreek in een volgende bijeenkomst wat u heeft gedaan.

 
 
 
Bron: RBCZ.
 
CAT-protocol datalekken

Datalek melden conform de AVG

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer onbedoeld toegang wordt geboden tot persoonsgegevens of als sprake is van vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Niet alleen het vrijkomen of lekken van gegevens resulteert in een datalek, ook wanneer onrechtmatig gegevens worden verwerkt is hiervan sprake. Om een voorval te kunnen kwalificeren als een datalek, moet sprake zijn van een daadwerkelijk beveilingingsincident. Dit is niet alleen het geval bij inbraak in een databestand (hacken), ook een kwijtgeraakte usb-stick, een gestolen laptop, een laptop die in de trein is blijven liggen of een brand in een datacentrum zijn datalekken.

Meldplicht datalekken

Samengevat:

• Als een verwerkingsverantwoordelijke zich bewust is geworden van een datalek moet hij dit meteen, waar mogelijk binnen 72 uur na ontdekking, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lukt dat niet binnen 72 uur,  dan zal een verklaring gegeven moeten worden voor de vertraging. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).
• Betrokkene moet ook worden geïnformeerd wanneer het waarschijnlijk is dat de inbreuk resulteert in een hoog risico voor zijn rechten en vrijheden. Dat stelt hem in staat eventuele voorzorgsmaatregelen te treffen. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over hoe hij mogelijke negatieve gevolgen kan beperken, moet hem gemeld worden (artikel 34 AVG).
• Een melding aan betrokkene is niet nodig wanneer maatregelen zijn genomen waardoor de persoonsgegevens onbegrijpelijk zijn voor onbevoegden, zoals versleuteling. Een melding kan eveneens achterwege gelaten worden als achteraf maatregelen zijn genomen door de verwerkingsverantwoordelijke om te zorgen dat de hoge risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkene zich waarschijnlijk niet meer voor zullen doen of wanneer de mededeling onevenredige inspanning vergt. In het laatste geval moeten betrokkenen op een andere, even doeltreffende manier, worden geïnformeerd, bijvoorbeeld door een openbare mededeling (artikel 34 AVG).
• In de AVG is vastgelegd wat in de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan eventuele betrokkenen in ieder geval omschreven moet worden. Dit blijkt ook uit het meldingsformulier dat via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden ingevuld. Het zou kunnen zijn dat niet alle informatie gelijktijdig verstrekt kan worden. In dat geval is het mogelijk de informatie in stappen te verstrekken (artikel 33 AVG).
• Een verwerkingsverantwoordelijke is verplicht alle inbreuken te documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen (artikel 33, vijfde lid AVG). Hierdoor is de Autoriteit Persoonsgegevens in staat naleving van de AVG te controleren.

Boetes
De Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes op te leggen. Deze kunnen oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet per overtreding.

Stappenplan Datalek

Klik hier om te downloaden https://www.mijncat.nl/wp-content/uploads/2020/06/stappenplan_kom_in_actie_bij_een_datalek.pdf

Bron: Autoriteit persoonsgegevens

CAT-meldcode huiselijk geweld

Op het moment dat je geconfronteerd wordt met het vermoeden van huiselijk geweld in je praktijk sta je voor een lastige keuze. Wees voorbereid op de mogelijkheid van huiselijk geweld en zorg ervoor dat je de ap meldcodehuiselijk geweld op je telefoon hebt staan. Voor alle informatie hierover :

https://www.afwegingskadermeldcode.nl

Bron: RBCZ.

CAT- Corona informatie

Leidraad infectiepreventie

CAT heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van de Leidraad infectiepreventie Covid-19